Projekt: Let´s know by trying

Partnerské školy: jde o gastronomické školy: Nová Paka -Česká republika, Bardějov - Slovensko, Gdaňsk- Polsko

Základní informace o projektu:

Jde o projekt KA2 Spolupráce škol z programu Erasmus+ z výzvy 2023 (2023-2025)

Projektový záměr je zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy, bude mít za cíl modernější a profesionálnější přístup v prostředí škol. Tento projekt se dotýká  rozvoje digitálních dovedností a digitální gramotnosti a cílovou skupinou jsou (především učitelů odborného vyučování) a žáci vybraných oborů (gastronomicko -turistické obory) a povedou k většímu využívání informačních a komunikačních technologií. To díky vytyčeným výstupům projektu v podobě uspořádání kurzu digitálních dovedností pro pedagogy, v tvorbě společných digitálních výstupů, ve využívání ICT technologií pro výuku a domácí přípravu propojenou s komunikačními kanály škol (např.nástrojů Microsoft Teams, testování znalostí žáků). V projektu se budeme zabývat také prioritou uvědomění si společných hodnot EU, jejího kulturního a historického dědictví včetně gastronomické problematiky. To se projeví ve vytváření společných výstupů projektu: -"aplikace a jejich využití ve vyučovaní cestovního ruchu“, využitelného pro obory Hotelnictví a Managementu cestovního ruchu. - prezentací (digitální výstup formou e-knihy-our boox) svých zemí,r egionů a měst jak po stránce kulturně historické (zaměříme se na spojující faktor, že sídla partnerských škol mají co do činění s problematikou ochrany kulturního a přírodního dědictví Unesca),ale také i gastronomické s přihlédnutím na tradiční regionální potravinářské výrobky a suroviny a jejich potravinářsko-gastronomické zpracování- společná kuchařka formou e-knihy -digitální slovník terminologie v národních jazycích a angličtině 

Využijeme silných stránek škol v rámci tohoto partnerství (příklady dobré praxe a jejich sdílení): 

-slovenská škola: iniciativní v oblasti digitálních kompetencí - využití zkušeností z oblasti tvorby digitálních výukových výstupů (our boox-e kniha, možností testování žáků a domácí přípravy žáků), zpracování tradiční regionální suroviny-zelí

 -polská škola: výuka cizích jazyků, využití geografické polohy - poznávání a problematika zpracování mořských ryb 

-česká škola: zkušenosti s mezinárodními projekty, zkušenosti cukrářského oboru (dezerty zaměřené na místní surovinujablka) Projekt sleduje také rozvoj mezinárodní spolupráce, kdy vedoucí škola propojí v nový projekt své minulé partnerské školy a přispěje tak k rozšíření mezinárodních kontaktů zapojených škol. 

Další cíle projektu jsou např. inovování, zatraktivnění a zvýšení kvality odborného vzdělávání. Dojde k posílení klíčových kompetencí, které se týkají v krátkodobém horizontu podpory dovedností, schopností žáků a učitelů škol a v dlouhodobém horizontu rozvoje vzdělávacích institucí, kvalitního vzdělávání (zlepšování výuky a rozvoj inovačních procesů) a zvýšení postavení škol mezi vzdělávacími organizacemi regionu, lepší navázání vzdělávacích systémů s potřeby reálné praxe, větší smysl pro iniciativu, podnikavost a větší příležitosti k profesnímu rozvoji. Výběrem žáků se dotkneme i priority inkluze.

Dosažení výše zmíněných cílů a motivace projektu je doprovázeno posilováním kompetencí, dovedností a znalostí zaměstnanců škol, kteří se budou přímo a nepřímo účastnit projektových aktivit. Plánované aktivity a činnosti zajistí dosažení cílů týkajících se profesního a osobního rozvoje jak studentů tak pedagogů a posilování jejich kompetencí, dovedností a znalostí. Dojde k posílení kompetencí pro obě cílové skupiny(žáci,učitelé).

První projektová aktivita:

Na začátku prosince 2023 se sešli učitelé všech zainteresovaných škol ve slovenském Bardějově a proběhla koordinační schůzka tohoto projektu. Byly projednány očekávané výstupy projektu a s tím spojené odpovědnosti jednotlivých škol. Dále byl dojednán časový plán mobilit žáků do konce tohoto školního roku, v kterém naše studenty čeká návštěva slovenské a polské školy. Během návštěvy slovenské školy byla provedena instruktáž učitelů v digitálních technologiích a potřebných ICT nástrojích, konkrétních ukázek a jejich vyzkoušení - vše potřebné pro vytvoření výstupů projektu a pro průběh jednotlivých mobilit. Pro zúčastněné učitele to bylo hodně náročné, a tak uvítali i kulturně - historické poznávání krásného města Bardějova, kde asi největším zážitkem byly vánoční trhy na historickém náměstí města, vše krásně vyzdobené a světelné efekty spojené s ohňostrojem umocnily zážitek z příchodu Mikuláše. Slovenští studenti si pro učitele na tomto setkání připravili Mikulášské překvapení se zpěvy vánočních koled. 

Učitelé se také seznámili s možností diseminace projektů v rámci tzv. Burzy škol v Bardějově, kde svůj stánek měla také naše partnerská škola a žáci, učitelé a veřejnost z města a okolí se mohla kromě vzdělávací nabídky školy seznámit také i s mezinárodními projekty, v které je naše partnerská škola angažovaná - tedy i s naším projektem. Naše škola také seznámila žáky, učitele a veřejnost s tímto projektem v rámci školních vánočních trhů. 

 

Účastníci prvního setkání před vchodem do partnerské slovenské školy v Bardějově, v jejím vestibulu a při práci. Návštěva vánočních trhů na historickém náměstí Bardějova.