10. 2. 2021 | Zhodnocení projektu I-KAP I KHK v podmínkách SŠGS Nová Paka

Hodnocení projektu I-KAP I KHK v podmínkách SŠGS Nová Paka
Dne 31. 12. 2020 byl oficiálně ukončen projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP I). Projekt byl spuštěn 1. 1. 2018 a trval 2 roky.
V SŠGS Nová Paka byla hlavní náplní projektu realizace aktivity „Podpora polytechnického a odborného vzdělávání.“ Konkrétně se škola zaměřila na tři základní oblasti činnosti:
1) „Hravé dílničky“ – aktivita zaměřená na pedagožky a žáky mateřských škol regionu Novopacka. Cílem aktivity bylo formou exkurzí na pracovištích školy spojených s konkrétními manuálními činnostmi nenásilně seznámit děti se základy různých řemesel a hravou formou u nich vzbudit zájem o tyto činnosti. Celkově bylo v dané oblasti zorganizováno 18 těchto akcí v rámci návštěv dílen odborného výcviku a Vánočních trhů školy.
2) „Pronikáme do tajů řemesel“ – aktivita určená žákům a pedagogům základních škol. V rámci aktivity se žáci ZŠ a jejich učitelé seznamovali se základy jednotlivých řemesel formou odborných kroužků vedených učiteli odborného výcviku na jednotlivých pracovištích školy. Smyslem této akce bylo probuzení zájmu žáků ZŠ o studium na odborných školách se zaměřením na jednotlivá řemesla. Celkově bylo zorganizováno a uskutečněno 35 kroužků v rozsahu po 10 hodinách v oborech kuchař-číšník, cukrář, pekař, krejčí a truhlář. V rámci uvedené aktivity bylo podpořeno i 28 pedagogů ZŠ, kteří si mohli prohloubit vědomosti a dovednosti potřebné pro výuku předmětu Pracovní vyučování na ZŠ. Kroužků se zúčastnili žáci a pedagogové šesti základních škol z regionu Novopacka.
3) Odborné exkurze na pracovištích SŠGS – aktivita zaměřená na propagaci odborného vzdělávání a podporu řemesel. V rámci exkurzí byli žáci ZŠ seznámeni s jednotlivými učebními obory, jejich specifičností, systémem přípravy ve tříletých oborech vzdělání s výučním listem i dalšími skutečnostmi. Součástí exkurzí byla i možnost žáků vyzkoušet si vlastní řemeslné dovednosti. Celkově bylo zorganizováno a uskutečněno 16 exkurzí žáků základních škol.
Všechny tři uvedené aktivity se podařilo realizovat v plném rozsahu navzdory probíhající pandemii v roce 2020. Ze strany žáků i pedagogů MŠ i ZŠ byl o uvedené aktivity trvale vysoký zájem a lze konstatovat, že cíle stanovené při zahájení projektu byly v plném rozsahu splněny.
Celkové výdaje na realizaci projektových aktivit činily v rámci školy 1.023.475,06 Kč. V rámci těchto finančních prostředků byly pokryty výdaje spojené s realizací kroužků a exkurzí, ale díky projektu se také podařilo modernizovat jednotlivá pracoviště školy a dovybavit je nejen pro účastníky projektu – žáky MŠ a ZŠ, ale provedená modernizace bude nadále sloužit i potřebám žáků školy.
Poděkování za úspěšnou realizaci projektu patří vedení a pedagogům spolupracujících mateřských a základních škol, zainteresovaným pracovníkům SŠGS Nová Paka a také celému týmu pracovnic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, které projekt řídily v rámci celého kraje.

1. 3. 2020 | Projekt I-KAP

REALIZOVANÉ KROUŽKY V RÁMCI PROJEKTU I-KAP K 30. 3. 2019

 

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 realizujeme kroužky pro žáky základních škol z blízkého okolí. Kroužky realizujeme pravidelně, jedenkrát za čtrnáct dnů v celkovém rozsahu 20 hodin.  V rámci každého kroužku se nejprve seznámí žáci s prostředím pro odborný výcvik,  s bezpečnostními pravidly a charakteristikou daného oboru. Příprava kroužků je konzultována s učiteli polytechnického vzdělávání na základní škole.

REALIZOVANÉ KROUŽKY V RÁMCI PROJEKTU I-KAP K 30. 3. 2019

KROUŽEK       TERMÍN  FREKVENCE             OBSAH
Mladý truhlář8. 10. 2018 - 7. 1. 20191x za 14 dnůVýroba rámečku na fotografii
Mladý truhlář15. 10. 2018 - 28. 1. 20191x za 14 dnůVýroba rámečku na fotografii
Mladý truhlář8. 10. 2018 -10. 12. 20181x za 14 dnůVýroba krmítka pro ptáky
Mladý kuchař9. 10. 2018 - 18. 12. 20181x za 14 dnůVýroba typicky českých jídel
Mladý kuchař2. 10. 2018 -  11. 12. 20181x za 14 dnůVýroba typicky českých jídel
Mladý cukrář25. 10. 2018 -13. 12. 20181x za 14 dnů

Práce s cukrářskou hmotou,

výroba cukrářských výrobků

Mladý cukrář25. 10. 2018 - 13. 12. 20181x za 14 dnů

Práce s cukrářskou hmotou,

výroba cukrářských výrobků

Mladý pekař25. 10. 2018 - 13. 12. 20181x za 14 dnůPečení chleba, housek, rohlíků
Mladý krejčí20. 11. 2018 - 15. 1. 20191x za 14 dnůVýroba srdíčka a plstěného ptáčka
Mladý krejčí20. 11. 2018 - 12. 2. 20191x za 14 dnůVýroba srdíčka a plstěného ptáčka

 

Projekt I-KAP KHK I

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

Projekt I-KAP KHK I v podmínkách SŠGS Nová Paka

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

 

Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje) 

Realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020 (zahájení aktivit 2. čtvrtletí 2018)

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I je v podmínkách SŠGS Nová Paka zaměřen na vybrané aktivity a záměry stanovené Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání.  Příjemcem dotace je Královéhradecký kraj, partnery projektu jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a celkem 16 středních škol zřizovaných Krajem.

Naše škola je zapojena do realizace aktivity Podpora polytechnického a odborného vzdělávání.

Cílem je podpora spolupráce mezi střední školou a základními, popř. mateřskými školami regionu. V rámci projektu jsou připraveny „Hravé dílničky“ pro mateřské školy regionu, kdy budou realizována setkání učitelů a žáků MŠ na jednotlivých pracovištích odborného výcviku a kde si děti hravou formou vyzkouší základní činnosti v jednotlivých řemeslech.

Druhá aktivita „Pronikáme do tajů řemesel“ je určena žákům a učitelům ZŠ jako podpora při rozvoji polytechnické výchovy. Učitelům ZŠ budou umožněny v rámci organizovaných kroužků aktivity, které zpětně využijí při vlastní výuce polytechnického vzdělávání v rámci ŠVP pro ZŠ a zároveň rozšíří jejich kompetence v oblasti kariérového poradenství. Žáci se pak v organizovaných kroužcích seznámí se základními činnostmi v jednotlivých řemeslech. Kroužky budou organizovány v pěti oborech (kuchař-číšník, cukrář, pekař, krejčí, truhlář), plánováno je 25 základních a 10 pokračovacích kroužků.

Další aktivitou v rámci projektu jsou i exkurze na školních pracovištích odborného výcviku pro MŠ a ZŠ.

Předpokládáme podpoření 15 pedagogických pracovníků spolupracujících škol (indikátor 54000 – 28) v průběhu trvání projektu.

Projekt je financován z operačního programu OP VVV, prioritní osa: PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Spolufinancování hrazené z rozpočtu zřizovatele Královéhradeckého kraje.

Realizováno za podpory Královéhradeckého kraje