19. 5. 2023 | Projekt Šablony I

Projekt Šablony I 

Naše škola v letošním a příštím školním roce realizuje projekt Šablony I - Zlepšení kvality vzdělávání na SŠ gastronomie a služeb Nová Paka (registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0001201). Projekt je realizován z operačního programu Jan Ámos Komenský a spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu proběhnou následující aktivity -  zapojení odborníka z praxe do výuky jako šablona Inovativní vzdělávání žáků,  prohloubení spolupráce se zaměstnavateli, na škole bude působit školní kariérový poradce a sociální pedagog a celá řada dalších aktivit. Projekt škole realizuje od září 2022 do července 2025. 

 

Leták ke stažení

1. 3. 2020 | Truhlářské kroužky pro ZŠ

Truhlářské kroužky pro ZŠ

 

 

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání "jsou kroužky pořádány zdarma pro žáky základních škol.

V loňském školním roce  2013-2014 bylo uspořádáno několik kroužků pro žáky základních škol ( např. ze ZŠ v Hořicích, Vrchlabí, Pecky a Ostměře).Kroužky a soutěže byly uspořádány ve školních dílnách  – pracoviště Vrchlabí (truhlářské dílny- Tichá ulička 31, kontakt: +420 499 422 792,  pan Vondrou/Jirka email: vondrous@ssgs.cz) a pracoviště Lázně Bělohrad (truhlářské dílny- L. Mašínové 368 , kontakt: +420 493 792 348,  pan Zajíc, email: zajic@ssgs.cz).

V kroužcích se žáci naučili základům truhlářské výrob, naučili se pracovat s ručním nářadím a jednoduchým činnostem jako řezání, hoblování, dlabání a vrtání. Vyrobili si jednoduchý výrobek ze dřeva, který si odnesli domů.  V kroužku japonského truhlářství se naučili ovládat japonské truhlářské nářadí. Na závěr kroužků byla většinou uspořádána soutěž o nejlepší výrobek a nejlepší znalosti základů truhlařiny. Ti nejlepší si odnesli drobné věcné ceny. Při soutěžích si žáci ověřili své znalosti také v oblasti poznávání materiálů nástrojů.

Následující obrázky dokumentují činnosti žáků v truhlářských kroužcích a soutěžní aktivity.

 

 

1. 3. 2020 | Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce cvičné kuchyně včetně pořízení nového vybavení pro Střední školu gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. V rámci vybavení budou pořízeny nejmodernější gastrotechnologie a IT technologie pro praktickou část výuky žáků v oboru Kuchař – číšník. Součástí projektu je také zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění a zvýšení odbornosti výuky na Střední škole gastronomie a služeb v Nové Pace ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Nové vybavení poskytne žákům teoretickou a praktickou výuku na nejmodernějších strojích a technologiích, které se aktuálně vyrábějí. Cílem projektu je vést žáky k vytvoření správných procesních návyků, čehož je možné dosáhnout vytvořením prostředí, které bude reálně odpovídat pracovním podmínkám v praxi.

Výsledky projektu:

Po dokončení realizace projektu bude mít Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 k dispozici nově zrekonstruované a modernizované prostory cvičné kuchyně vč. pořízení nových gastrotechnologií. Díky realizaci projektu budou prostory cvičné kuchyně splňovat požadavky HACCP. V konečném stavu bude nově vybavena také počítačová učebna a bude zajištěna vnitřní konektivita školy vč. lepšího připojení k internetu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

 

1. 3. 2020 | Evropský týden odborných dovedností

Evropský týden odborných dovedností

Vážení příznivci odborného vzdělávání,

Evropská komise vyhlásila čtvrtý ročník Evropského týdne odborných dovedností,

který proběhne 14. – 18. října 2019. Po celé Evropě se v tu dobu uskuteční řada akcí,

jejichž společným cílem je představit široký rozsah, vysokou kvalitu a společenský význam

odborného vzdělávání a přípravy. Smyslem iniciativy je také inspirovat jednotlivce bez

rozdílu věku, aby v sobě dokázali objevit svoje schopnosti a talent. Odborné vzdělávání

hraje klíčovou roli v rozvoji inovací a konkurenceschopnosti. Poskytuje navíc řadu příležitostí

k profesnímu rozvoji a lepší zaměstnatelnosti.

Více na : https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/evropsky-tyden-odbornych-dovednosti/

 

1. 3. 2020 | Hospodaření s energiemi

POLITIKA SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ V ORGANIZACÍCH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Zavazujeme se, že budeme systematicky řidit spotřebu energií ve všech organizacích

zahmutých do energetického systému Královéhradeckého kraje s cílem neustále snižovat

energetickou náročnost plným využívaním potenciálu energetických úspor,

V rámci platných právních předpisů budeme přistupovat ke spotřebě energie v souladu

s ČSN EN ISO 50001.

Další informace: 

Certifikát ČSN EN ISO 50001:2012

Dokument Hospodaření s energiemi

 

1. 3. 2020 | Se šablonami za hranice výuky

Se šablonami za hranice výuky se SŠGS Nová Paka

Pro část školního roku 2015/2016 získala naše škola dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v rámci realizace projektu „Se šablonami za hranice výuky se SŠGS Nová Paka". V rámci tohoto projektu realizuje škola následující klíčové aktivity:

 

  • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  • Zde budou realizovány čtenářské dílny sloužící k rozvoji čtenářské gramotnosti. Dílny budou realizovány v různých ročnících u maturitních i učebních oborů. V průběhu roku v každé zvolené třídě proběhne 10 čtenářských dílen. Součástí této klíčové aktivity bude také nákup knih a zřízení školní knihovny pro žáky.

 

  • Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
  • Vybraní pedagogové se zúčastní stínování na vybrané zahraniční škole. Budou se moci zúčastnit jimi zvolených vyučovacích hodin a získají možnost porovnat náš školní systém a zahraniční. Dále budou moci čerpat zkušenosti zahraničních kolegů a diskutovat o různých metodách výuky. Prohlédnou si také danou oblast a získají poznatky o navštívené zemi a jejím školním systému a způsobech výuky.

 

  • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
  • Dvě skupiny žáků naší školy absolvují pobyt v Německu a Anglii, v rámci kterého budou moci nejen navštívit danou zemi a poznat její kulturu a reálie, ale také se zúčastnit jazykového kurzu a zdokonalit si své jazykové kompetence.
  • Německo, Anglie

 

  • Zahraniční jazykový kurz pro učitele
  • Vyučující cizích jazyků se zúčastní v rámci tohoto projektu jazykového kurzu v zahraniční. Zde budou moci nejen prohloubit své jazykové znalosti a získat nové poznatky a dovednosti v oblasti jazykového vzdělávání, ale také navštívit ve volném čase danou lokalitu a seznámit se s kulturou dané země.

 

 

Naši žáci absolvovali vzdělávací a poznávací pobyt ve Velké Británii

Na začátku prosince se 20 studentů SŠGS Nová Paka vydalo v rámci projektu „Se šablonami za hranice výuky se SŠGS Nová Paka" (Výzva 56) na jazykový pobyt do Anglie, konkrétně do přímořského letoviska Brighton. Přesun do Anglie byl zpestřen plavbou do anglického přístavu Dover. Na tuto plavbu někteří studenti určitě nezapomenou. Moře totiž bylo po noční bouři rozbouřené a na trajekt jsme bohužel museli čekat 3 hodiny. Moře se sice trochu uklidnilo, ale někteří studenti si plavbu doslova protrpěli. Plavba, která normálně trvá něco málo přes hodinu, se tentokrát protáhla na dvě a půl hodiny. Všichni byli rádi, že si cestou do Londýna mohli odpočinout na suché hroudě. Celý den jsme pak strávili poznáváním různých památek Londýna. Zaujala nás prohlídka Greenwiche, někteří odvážlivci se prosklenou podlahou lávky Tower Bridge neváhali podívat z ptačí perspektivy na řeku Temži. Dalším zážitkem byl Tower se svými korunovačními klenoty a Milenium Bridge. Předvánoční atmosféru jsme si mohli vychutnat před St. Paul´s Cathedral, ale hlavně na vánočním trhu před Tate Modern.
Po náročném dni jsme v pozdních hodinách dorazili do malého městečka Shoreham-by-Sea, předměstí Brightnu, kde si nás převzali dočasní rodiče. V rodinách jsme se seznámili s běžným životem místních lidí a také s místními zvyky a ochutnali anglickou kuchyni, i když naši kuchaři zrovna moc nadšení nebyli. Někteří měli možnost si společně se svojí rodinou uvařit samostatně dobré jídlo. Během tří dnů jsme navštěvovali jazykovou výuku. Po počáteční nejistotě jsme si vyučování užili a snažili jsme se ze všech sil rozumět vyučujícím. Dopoledne jsme se učili a odpoledne absolvovali poznávací výlety. Jeden z nejhezčích výletů byl výlet k útesům Seven Sisters, počasí nám přálo, a tak jsme si tento výlet opravdu užili. Další dny jsme poznávali lázeňské město Brighton. Mnozí z nás absolvovali prohlídku Royal Pavillionu a určitě nelitovali, protože výzdoba tohoto letního sídla byla opravdu fascinující. Také návštěva námořního muzea a lodi HMS Victory v přístavním městě Portmouth byla vydařená a především návštěva lodi se nám moc líbila. Někteří odvážlivci vyjeli na 170 metrů vysokou věž Spinnaker Tower a nebáli se projít prosklený pruh a dívat se dolů z takové výšky. Výhledy z věže byly fascinující.
Poslední den jsme po rozloučení s rodinami zamířili opět do Londýna, kde nás čekala náročná prohlídka dalších londýnských památek. Prohlídku jsme zahájili návštěvou známého muzea voskových figurín, dále prohlídkou města z ptačí perspektivy z London Eye a pěším okruhem od Backinhamského paláce přes Wesminster až k Piccadily Circus a nakonec návštěvou čtvrti Soho. Zpáteční cesta přes kanál už tentokrát byla o něco klidnější a poskytla nám chvíli k zamyšlení nad naším pobytem v této zajímavé zemi. Naše dojmy z poznávacího a jazykového pobytu v Anglii jsou pozitivní. A co se nám nejvíce líbilo? „My kluci jsme byli fascinovaní výhledem a skvělým zážitkem z jízdy na Londýnském oku," vyprávějí své zážitky bratři Stejskalové (obor kuchař-číšník). Martina Přenosilová s Lucií Richterovou (obor cukrář) zase nejvíce obdivovaly korunovační klenoty v Toweru a dodávají „ určitě máme na co vzpomínat".
Co dodat na závěr? „Zamysleli jsme se také nad naším přístupem k výuce jazyků a dali jsme si závazek, že se v angličtině budeme zlepšovat. Většina z nás by se určitě ráda do Anglie vrátila. Někteří dokonce uvažují, že by po maturitě a po vyučení zvažovali i pracovní pobyt v Anglii," dodává za všechny František Kumaj (kuchař- číšník).
Děkujeme také vedení naší školy, že nám umožnila a zajistila tento zahraniční pobyt.

Za kolektiv studentů SŠGS
Martina Přenosilová a Lucie Richterová

U útesů Seven Sisters

Skupina studentů před Tower Bridgem. 

 

 

Berlín pod lupou studentů SŠGS

Od 29. listopadu do 4. prosince nás vybrané studenty hotelnictví čekal v rámci projektu „Se šablonami za hranice výuky se SŠGS Nová Paka" (Výzva 56) zájezd za hranice České republiky, konkrétně do Berlína - hlavního města Německé spolkové republiky.
Hlavním cílem tohoto zájezdu byl německý jazykový kurz s rodilými mluvčími. Byli jsme rozděleni do skupin podle jazykové úrovně a následně 3 dny dopoledne strávili výukou německého jazyka. Ta probíhala zábavnou formou a poměrně intenzivně. Pozorovali jsme zlepšení v porozumění mluvenému jazyku a v praxi si mohli vyzkoušet běžné konverzační situace.
Kromě získávání nových jazykových kompetencí jsme se také seznamovali s Berlínem a jeho okolím. Hned první den jsme navštívili East Side Gallery, nejzachovalejší, 1,3 km dlouhý úsek Berlínské zdi, známé především pro své nepřeberné množství sgrafit. Následovala prohlídka mezinárodní výstavy v dokumentačním centru zločinů SS - Topografie teroru a dále hraničního přechodu mezi východním a západním Berlínem, Checkpoint Charlie.
Celý druhý den byl věnovaný jenom Berlínu. Říšský sněm jsme si po důkladné bezpečnostní kontrole prohlédli i s kopulí. Zde se nám naskytl krásný výhled na vládní čtvrť a spoustu pozoruhodností hlavního města. Od Braniborské brány jsme po třídě Unter den Linden došli do nejstarší čtvrti Berlína, Nikolaiviertel s dominantou kostela Nikolaikirche, dále na Alexander Platz s gotickým kostelem Marienkirche a v podvečer nás již čekal závěrečný výjezd do kopule televizní věže Berliner Fernsehturm. V tento den jsme také navštívili památník holocaustu a památník věnovaný romským obětem 2. světové války i Humboldtovu univerzitu.
Třetí den jsme se po výuce jeli podívat do Postupimi a postupimského zámku Cecilienhof, kde se po 2. světové válce konala Postupimská konference. Po prohlídce zámku jsme se přesunuli do nádherných zahrad barokního komplexu Sanssouci, zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Po dopolední výuce čtvrtý den jsme strávili den prohlídkou Muzejního ostrova, na němž se nachází pět světově významných muzeí a který je také zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. My jsme navštívili jedinečné Neues Museum, které vystavuje starověké, především staroegyptské sbírky, a kterým jsem konkrétně já byla naprosto unešená.
Předposlední, již pátý den, se nám naskytla příležitost podívat se do bývalého Západního Berlína. Zde jsme se prošli po Kurfürstendamm se symbolickou ruinou kostela Gedächtniskirche a množstvím obchodů, kin a restaurací. Následovala prohlídka interaktivní expozice Story of Berlin a atomového krytu, který je znám hlavně svou zbytečností a nepoužitelností v případě atomového útoku v době studené války.
Šestý a zároveň poslední den zájezdu byl věnován historickému centru Drážďan.
Všichni jsme byli zájezdem nadšeni. Chtěla bych tímto za všechny studenty poděkovat, že nám škola umožnila se tohoto zájezdu zúčastnit.
Michaela Dubská HT4

Studenti SŠGS před Braniborskou bránou

Studenti SŠGS s certifikáty z jazykového kurzu

 

1. 3. 2020 | EDUORAM - bezdrátová síť

EDUORAM

EDUORAM

eduroam (education roaming) je bezpečná a celosvětová roamingová WiFi infrastuktura vyvíjená a provozovaná mezinárodní výzkumnou a vzdělávácí komunitou. eduroam vznikl v Evropě, postupně získal na popularitě a v současnosti je k dispozici na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. eduroam umožňuje studentům, vědcům a personálu participujících organizací získat přístup k Internetu kdekoli je přítomen prostým otevřením jejich laptopu.

Kde a jak se připojit?

V prostorách Střední odborné školy v Nové Pace je studentům, zaměstnancům a návštěvníkům k dispozici bezpečné bezdrátové připojení k Internetu přes WiFi síť eduroam.


WiFi síť eduroam je na SŠGS k dispozici v budově Masarykovo nám. i budově cukrářských dílen Havlova ul.

Přes síť eduroam je možné se připojit k Internetu také na mnoha dalších pracovištích a organizacích zapojených do projektu eduroam.cz. K připojení je potřeba uživatelské jméno a heslo. Jméno a heslo může být vydané správcem sítě SŠGS  nebo jiné organizace zapojené do projektu eduroam.cz. Všechny návody na tomto webu počítají s tím, že zájemce o připojení má uživatelské jméno vydané SŠGS.

Návody na připojení:
• Windows 10

Technické parametry:
• WPA/WPA2 Enterprise, TKIP
• ověření přes 802.1x PEAP
• jméno serveru radius.ssgs.cz

 

18. 12. 2019 | Šablony II

Projekt Šablony II

Naše škola v letošním a příštím školním roce realizuje projekt Šablony II - Zlepšení kvality vzdělávání na Střední škole gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012545). V rámci tohoto projektu proběhnou následující aktivity -  zapojení odborníka z praxe do výuky, projektové dny mimo školu, projektové dny ve škole, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli, pro žáky bude vytvořeno doučování všeobecných i odborných předmětů, na škole bude působit kariérový poradce, do výuky všeobecných i odborných předmětů zapojíme odborníka z ICT a celá řada dalších aktivit.

Plakat-A3-Sablony-II-SS-Gastro-a-sluzeb-NP.pdf