REALIZOVANÉ KROUŽKY V RÁMCI PROJEKTU I-KAP K 30. 3. 2019

 

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 realizujeme kroužky pro žáky základních škol z blízkého okolí. Kroužky realizujeme pravidelně, jedenkrát za čtrnáct dnů v celkovém rozsahu 20 hodin.  V rámci každého kroužku se nejprve seznámí žáci s prostředím pro odborný výcvik,  s bezpečnostními pravidly a charakteristikou daného oboru. Příprava kroužků je konzultována s učiteli polytechnického vzdělávání na základní škole.

REALIZOVANÉ KROUŽKY V RÁMCI PROJEKTU I-KAP K 30. 3. 2019

KROUŽEK

       TERMÍN  

FREKVENCE

             OBSAH

Mladý truhlář

8. 10. 2018 - 7. 1. 2019

1x za 14 dnů

Výroba rámečku na fotografii

Mladý truhlář

15. 10. 2018 - 28. 1. 2019

1x za 14 dnů

Výroba rámečku na fotografii

Mladý truhlář

8. 10. 2018 -10. 12. 2018

1x za 14 dnů

Výroba krmítka pro ptáky

Mladý kuchař

9. 10. 2018 - 18. 12. 2018

1x za 14 dnů

Výroba typicky českých jídel

Mladý kuchař

2. 10. 2018 -  11. 12. 2018

1x za 14 dnů

Výroba typicky českých jídel

Mladý cukrář

25. 10. 2018 -13. 12. 2018

1x za 14 dnů

Práce s cukrářskou hmotou,

výroba cukrářských výrobků

Mladý cukrář

25. 10. 2018 - 13. 12. 2018

1x za 14 dnů

Práce s cukrářskou hmotou,

výroba cukrářských výrobků

Mladý pekař

25. 10. 2018 - 13. 12. 2018

1x za 14 dnů

Pečení chleba, housek, rohlíků

Mladý krejčí

20. 11. 2018 - 15. 1. 2019

1x za 14 dnů

Výroba srdíčka a plstěného ptáčka

Mladý krejčí

20. 11. 2018 - 12. 2. 2019

1x za 14 dnů

Výroba srdíčka a plstěného ptáčka

 

 

Projekt I-KAP KHK I

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

Projekt I-KAP KHK I v podmínkách SŠGS Nová Paka

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

 

Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje) 

Realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020 (zahájení aktivit 2. čtvrtletí 2018)

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I je v podmínkách SŠGS Nová Paka zaměřen na vybrané aktivity a záměry stanovené Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání.  Příjemcem dotace je Královéhradecký kraj, partnery projektu jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a celkem 16 středních škol zřizovaných Krajem.

Naše škola je zapojena do realizace aktivity Podpora polytechnického a odborného vzdělávání.

Cílem je podpora spolupráce mezi střední školou a základními, popř. mateřskými školami regionu. V rámci projektu jsou připraveny „Hravé dílničky“ pro mateřské školy regionu, kdy budou realizována setkání učitelů a žáků MŠ na jednotlivých pracovištích odborného výcviku a kde si děti hravou formou vyzkouší základní činnosti v jednotlivých řemeslech.

Druhá aktivita „Pronikáme do tajů řemesel“ je určena žákům a učitelům ZŠ jako podpora při rozvoji polytechnické výchovy. Učitelům ZŠ budou umožněny v rámci organizovaných kroužků aktivity, které zpětně využijí při vlastní výuce polytechnického vzdělávání v rámci ŠVP pro ZŠ a zároveň rozšíří jejich kompetence v oblasti kariérového poradenství. Žáci se pak v organizovaných kroužcích seznámí se základními činnostmi v jednotlivých řemeslech. Kroužky budou organizovány v pěti oborech (kuchař-číšník, cukrář, pekař, krejčí, truhlář), plánováno je 25 základních a 10 pokračovacích kroužků.

Další aktivitou v rámci projektu jsou i exkurze na školních pracovištích odborného výcviku pro MŠ a ZŠ.

Předpokládáme podpoření 15 pedagogických pracovníků spolupracujících škol (indikátor 54000 – 28) v průběhu trvání projektu.

Projekt je financován z operačního programu OP VVV, prioritní osa: PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Spolufinancování hrazené z rozpočtu zřizovatele Královéhradeckého kraje.

Realizováno za podpory Královéhradeckého kraje